Music Video News Uscite

Un video girato in 5 minuti: Shibutani Subaru presenta “Boku no Uta”